นโยบายความเป็นส่วนตัว/ PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ลาลัว สกินแคร์ จำกัด

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อท่านได้ให้ไว้ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ ร้านค้า หรือไซต์ของเราแห่งใดแห่งหนึ่ง บนฐานข้อมูลของโซเชียลมีเดียของเรา หรือในการจัดงานคราวใดคราวหนึ่งของเรา เรายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยวิธีการอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้อีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน

1. ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อท่านได้ให้ไว้ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ ร้านค้า หรือไซต์ของเราแห่งใดแห่งหนึ่ง บนฐานข้อมูลของโซเชียลมีเดียของเรา หรือในการจัดงานคราวใดคราวหนึ่งของเรา เรายังรวบรวมข้อมูล บางอย่างด้วยวิธีการอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้อีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน

2. ข้อมูลที่ท่านให้

ท่านอาจเลือกวิธีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้หลายวิธี เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมในข้อเสนอ หรือการส่งเสริมการขาย หรือเมื่อท่านทำการ ซื้อสินค้าบนไซต์ ที่เคาน์เตอร์ หรือในร้านค้าของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจจัดให้แก่เรานั

 • ข้อมูลในการติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมลล์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น) อย่างอื่นให้แก่ท่าน
 • อายุและวันเกิดของท่าน
 • เพศ
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • ตอบคำถามของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรชำระเงินของท่าน วันหมดอายุ ที่อยู่สำหรับการส่งมอบ และที่อยู่สำหรับการส่ง ใบเรียกเก็บเงิน)
 • ความสนใจในการดูแลรักษาผิวของท่าน
 • ข้อมูลในการติดต่อสำหรับเพื่อน หรือบุคคลอื่นที่ท่านประสงค์จะให้เราติดต่อ

3. วิธีการที่เราใช้ข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านจัดให้ในการ

 • ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย หรือการสื่อสารอย่างอื่นให้แก่ท่าน
 • ให้บริการแก่ท่าน
 • ดำเนินการในเรื่องธุรกรรมการชำระเงินของท่าน
 • สร้างและจัดการกับบัญชีออนไลน์ของท่าน
 • ตอบคำถามของท่าน
 • สื่อสารกับท่านและจัดการเรื่องการมีส่วนร่วมของท่านในเรื่องงานพิเศษ การแข่งขัน การชิงรางวัล โครงการ การสำรวจ และข้อเสนออื่นๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมของท่านในการดังกล่าว
 • ประกอบการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจของเรา (ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การยกระดับและปรับปรุงการ บริการของเรา การจัดการในเรื่องการสื่อสารของเรา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเรา การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานบัญชี การตรวจสอบภายใน และงานภายในอื่นๆ)
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่างๆ ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลของท่านในทางอื่นๆ ที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล

4. ข้อมูลที่เรารวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้ เราจะเก็บข้อมูลบางประการด้วยวิธีการอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นคุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการ ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน

5. เทคโนโลยีที่เราใช้

คุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบีคอน

คุกกี้ เป็นแฟ้มข้อมูลเล็กๆที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน เพื่อระบุตัวเบราเซอร์ของท่าน เป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเก็บข้อมูลหรือเซ็ตติงในเบราเซอร์ของท่าน เบราเซอร์ของท่านอาจบอกท่านถึงวิธีที่ท่านจะได้รับการบอกกล่าว เมื่อท่านได้รับคุกกี้บางประเภท และวิธีที่จะจำกัดหรือตัดการทำงานจองคุกกี้บางราย อย่างไรก็ดี โปรดสังเกตว่า หากไม่มีคุกกี้ ท่านอาจ ไม่สามารถใช้ลักษณะการทำงานของเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมดก็ได้ พร้อมกันกับการได้รับข้อมูลโดยผ่านคุกกี้นั้น เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรา อาจทำการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ไว้ด้วยก็ได้ เช่น ชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดของเบราเซอร์ โดเมน และระบบอื่นๆ ของท่าน รวมทั้ง ภาษาที่ระบบของท่านใช้ และประเทศและเขตแบ่งเวลาซึ่งอุปกรณ์ของท่านตั้งอยู่ บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์ยังอาจบันทึกข้อมูลอย่างเช่น ที่อยู่ของเว็บเพจที่เชื่อมโยงท่านมายังไซต์ของเรา และเลขหมายไอพีของอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยก็ได้ เพื่อ ควบคุมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รวบรวมข้อมูลนี้ เราอาจติดป้ายไว้บนเว็บเพจของเราที่เรียกว่า “เว็บบีคอน” ก็ได้ เว็บเบคอนเหล่านี้เป็นคำสั่งของ คอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงเว็บเพจกับเว็บเซิร์ฟเวอร์บางรายและคุกกี้ของเซิร์ฟเวอร์นั้น

6. การโฆษณาตามเป้าหมาย

เรายังอาจติดต่อกับเครือข่ายโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกที่รวบรวมที่อยู่ไอพี และข้อมูลอื่นๆ ด้วยการใช้คุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของ เว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอนบนเว็บไซต์และอีเมลล์ของเรา บนเว็บไซต์และอีเมลล์ของบุคคลภายนอกและบนโฆษณาของเราที่ลงไว้บน เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลนี้ในการทำการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับความสนใจของท่าน (ซึ่งรวมทั้งการโฆษณาเพื่อบริษัทต่างๆที่มิได้เกี่ยวข้องกับเรา) ท่านอาจเห็นโฆษณาเหล่านี้ ในเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆ กระบวนการเหล่านี้ช่วยเราในการจัดการ และติดตามความสัมฤทธิ์ผลของความพยายามด้าน การตลาดของเรา ถ้าท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงข่ายโฆษณาเหล่านี้ และเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ และคำแนะนำของ โครงข่ายเหล่านั้นในการเลือกที่จะไม่รับ 

7. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติบนเว็บไซต์นี้ในการส่งเนื้อหาที่จัดให้เฉพาะตัว เพื่อการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารระบบ เช่น การพิจารณาว่าท่านเคยเข้าเยี่ยมชมเรามาก่อน หรือเป็นหน้าใหม่สำหรับไซต์ และเพื่อการปฏิบัติตาม ภาระผูกพันตามกฎหมาย นโยบายและขั้นตอนของเรา ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของเรา. นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลในทางอื่นๆ ที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล

8. ข้อมูลที่เราให้ผู้อื่นร่วมใช้

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่าน หรือเปิดเผยโดยประการอื่น นอกจากที่กล่าวถึงในที่นี้ เราอาจให้บุคคลอื่นร่วมใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ บริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ส่วนผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ดำเนิน การให้บริการแทนเราตามคำสั่งของเรานั้น เรามิได้ให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่ตามที่จำเป็นในการดำเนินการ ให้บริการแทนเรา หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตัวอย่างของผู้ให้บริการเหล่านี้รวมถึงองค์กรที่ดำเนินกระบวนการชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิต จัดการตามคำสั่งซื้อ และให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ และบริการด้านการตลาด บุคคลภายนอกอื่นๆ โดยได้รับ ความเห็นชอบของท่าน นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (1) ถ้ากฎหมายหรือกระบวนพิจารณาคดีกำหนดให้เราต้องทำเช่นนั้น (2) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลอื่นๆ หรือ (3) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยมีความจำเป็น หรือเหมาะสม เพื่อป้องกัน อันตรายทางกายภาพ หรือการสูญเสียทางการเงิน หรือที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนกิจกรรมการฉ้อฉล หรือผิดกฎหมายที่สงสัย หรือที่เป็น จริง เรายังสงวนสิทธิของเรา ในการที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน ในกรณีที่เราขายหรือโอนกิจการหรือสินทรัพย์ ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา หากมีการขายหรือการโอนเช่นนั้น เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการสั่งให้ผู้รับโอนใช้ข้อมูล ที่ท่านจัดให้แก่เราในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หลังจากการขายหรือการโอนเช่นนั้น ท่านอาจติดต่อ องค์กรที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ เพื่อสอบถามปัญหาใดๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลนั้นก็ได้

9. สิทธิและทางเลือกของท่าน

เราขอเสนอทางเลือกบางประการต่อท่านอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากท่าน เช่น วิธีการที่เราใช้ข้อมูล และวิธีการที่เรา ติดต่อกับท่าน ในการที่จะแก้ไขให้ทางเลือกของท่านเป็นปัจจุบัน การขอให้เราลบข้อมูลของท่านออกจากรายชื่อในการส่งเมล์ หรือการยื่น คำขอ โปรดติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

การเลือกไม่รับอีเมลล์

ท่านสามารถแจ้งไม่ให้เราส่งการสื่อสารการตลาดทางอีเมลล์ในเวลาใดก็ได้ ด้วยการคลิกที่ลิงค์ไม่รับอันมีอยู่ภายในอีเมลล์การตลาด ที่ท่านได้รับจากเรา หรือด้วยการติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ท่านยังอาจเลือกที่จะไม่รับอีเมลล์การตลาดจาก บริษัท ลาลัว สกินแคร์ จำกัด โดยส่งอีเมลล์ไปที่ admin@lalueurskincare.com 

การเลือกไม่รับสารทางไปรษณีย์

ท่านอาจขอให้ บริษัท ลาลัว สกินแคร์ จำกัด หยุดส่งข้อมูลสื่อสารการตลาดทางไปรษณีย์ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งอาจมีอยู่ในการ ส่งเสริมการขายบางรายการ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถขอให้เราละเว้นการส่งวัสดุส่งเสริมการขายทางไปรษณีย์ ด้วยการติดต่อเรา ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

การเลือกไม่รับข้อความ

ท่านสามารถขอให้เราละเว้นการส่งข้อความไปยังเครื่องโทรศัพท์ ด้วยการส่งอีเมลล์ไปที่ admin@lalueurskincare.com

การถอนความยินยอม

ท่านอาจถอนความยินยอมใดๆ ที่ท่านได้ให้แก่เราก่อนหน้านี้ หรือคัดค้านในเวลาใดๆ ด้วยเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อการดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้ เราจะดำเนินการตามที่ท่านขอโดยให้มีผลในอนาคตภายในเวลาอันสมควร ในบางกรณี การถอน ความยินยอมให้เราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมีความหมายว่าท่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ หรือบริการบาง อย่างของเรา

การตรวจสอบการทำให้เป็นปัจจุบันและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึง และได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน แก้ไข ให้เป็นปัจจุบัน และแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้ปิดกั้น หรือลบข้อมูลตามความเหมาะสมได้ สิทธิในการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกจำกัดในบางกรณีโดยข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นก็ได้ ท่านอาจขอตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านได้ โดยส่งอีเมลล์ไปที่ admin@lalueurskincare.com

10. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านอาจเข้าชมไซต์นี้ได้ อย่างไรก็ดี ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราไม่ได้ เช่น ท่านจะลงทะเบียน ไม่ได้ ไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยรู้ตัวเช่นนั้น หากเราทราบว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยมิได้ตั้งใจ เราจะลบข้อมูลนั้นจากบันทึกของเรา

11. วิธีที่เราป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีเครื่องป้องกันในทางบริหาร ทางเทคนิค และทางกายภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา เพื่อไม่ให้ ถูกทำลาย สูญเสีย เปลี่ยนแปลง เข้าถึง เปิดเผย หรือใช้โดยอุบัติเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

12. การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อความสะดวกของท่านและเพื่อให้ท่านทราบข้อมูล เว็บไซต์เหล่านี้อาจทำการ อย่างเป็นอิสระจากเรา ไซต์ที่เชื่อมโยงไปอาจมีคำบอกกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราขอแนะนำอย่างจริงจังให้ท่าน ตรวจดูหากท่านไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปใดๆ ในกรณีที่เรามิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้น เราจะไม่รับ ผิดชอบในเนื้อหาของไซต์ การใช้ไซต์ใดๆ หรือการปฏิบัติในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์นั้น

13. การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ และโดยไม่มีการบอกกล่าวท่านล่วงหน้า เพื่อให้ตรงกับการ เปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติของเราในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะติดประกาศไว้บนเว็บไซต์ให้เห็นเด่นชัด เพื่อบอกกล่าวให้ท่านทราบ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และแสดงไว้ในส่วนบนสุดของนโยบายว่าได้มีการปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุดเมื่อใด

14. วิธีการติดต่อกับเรา

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราแก้ไขข้อมูลที่เรามีอยู่ เกี่ยวกับท่าน หรือทางเลือกของท่านให้เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อกับเราโดยส่งอีเมลล์ไปที่ admin@lalueurskincare.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-656-7737 ท่านยังอาจเขียนจดหมายส่งไปที่

บริษัท ลาลัว สกินแคร์ จำกัด

เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ 9  ชั้น 5 

ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

15. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ลาลัว สกินแคร์ จำกัด ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูล”) เกี่ยวกับท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมนั้นรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนเกิด เพศ ภาษา ช่องทางการสื่อสารที่เลือก ลักษณะผิว สภาพผิว (ความไวต่อการระคายเคืองหรืออาการแพ้) และการรักษาความไวต่อการระคายเคืองหรืออาการแพ้ด้วยยา ความกังวลเกี่ยวกับผิวพรรณ และ/หรือขั้นตอนการบำรุงรักษาผิวพรรณของท่าน ซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) รายละเอียดเพิ่มเติมว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรากำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เพื่อที่จะใช้และประมวลผลข้อมูลของท่าน เราจำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงประเภทของข้อมูลที่จะรวบรวม วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล และบุคคลที่เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือว่าเป็นความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถ้าท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เราจะไม่สามารถให้บริการของเราตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวนี้แก่ท่านได้อย่างครบถ้วน

ข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารกับท่าน การส่งสื่อส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน การให้บริการแก่ท่าน การติดต่อท่านเพื่อติดตามหรือยืนยันคำสั่งซื้อ การนัดหมาย การคืนสินค้า หรือการคืนเงินของท่าน และการสื่อสารอื่น ๆ ที่มิใช่ทางด้านการตลาดอันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่เราจัดหาให้แก่ท่าน การประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินของท่าน และ/หรือธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรของขวัญของท่าน การสร้างและบริหารจัดการบัญชีของท่าน การตอบข้อสอบถามของท่าน การจัดทำโฆษณาเฉพาะบุคคลบนเว็บไซต์ของเรา แพลตฟอร์มสื่อสังคม และที่อื่น ๆ ตามความสนใจและข้อมูลประวัติของท่านที่เรามีอยู่ การบริหารจัดการเมื่อท่านเข้าร่วมโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (loyalty program) การแข่งขัน กิจกรรมพิเศษ การชิงรางวัล การสำรวจ และข้อเสนออื่น ๆ การดำเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจของเรา (รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การปรับปรุงและพัฒนาบริการของเรา การบริหารจัดการการสื่อสารของเรา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเรา การปฏิบัติงานด้านการบัญชี การตรวจสอบและงานภายในอื่น ๆ) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ มาตรฐานอุตสาหกรรม และนโยบายของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนและเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านมีความถูกต้อง เราอาจทำการล้างข้อมูล หรือเชื่อมโยงหรือผนวกรวมบันทึกของเราเป็นระยะ ไม่ว่าด้วยการดำเนินการภายในองค์กรหรือผ่านทางผู้ให้บริการของเรา

นอกจากนี้ เราอาจใช้แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก รวมถึงแพลตฟอร์มซึ่งดำเนินการโดยเครือข่ายสังคมต่าง ๆ อาทิ กูเกิล เฟซบุ๊ค และพินเทอเรสต์ เพื่อแสดงโฆษณาตามความสนใจ เราอาจแปลงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของท่านเป็นค่าเฉพาะ (unique value) ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นสามารถนำไปจับคู่กับผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของตน หรือกับข้อมูลอื่น ๆ ที่บุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจรวบรวมมาจากท่านได้ การจับคู่นี้ช่วยให้เราสามารถจัดส่งโฆษณาตามความสนใจไปยังแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้ เพื่อที่จะไม่รับโฆษณาเหล่านี้ ท่านต้องแก้ไขค่าตัวเลือกสำหรับโฆษณา (advertising preferences) ของท่านบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกเหล่านั้น แพลตฟอร์มเหล่านั้นอาจมีคำบอกกล่าวหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน ซึ่งเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ท่านทำการพิจารณาทบทวน

เราไม่มีสิทธิใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง เว้นแต่เราได้รับความยินยอมจากท่าน ถ้าท่านยินยอมให้ใช้และโอนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราอาจทำการตลาดสินค้าและบริการประเภทดังต่อไปนี้ต่อท่านโดยตรง กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์แต่งหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผมและแต่งผม น้ำหอม เทียน ชาและชาชนิดซอง (“สินค้าและบริการ”) เราอาจส่งข้อมูลสื่อสารการตลาดทางตรงให้แก่ท่านผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโทรศัพท์ ไปรษณีย์ อีเมล เอสเอ็มเอส แอพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แอพออนไลน์ แพลตฟอร์มสื่อสังคม และวิธีการออนไลน์อื่น ๆ

ถ้าจำเป็นด้วยเหตุผลใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบริษัทในเครือ (ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลระหว่างตราสินค้าต่าง ๆ ที่เราและ/หรือบริษัทในเครือของเราเป็นเจ้าของ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต) ผู้ได้รับอนุญาต ผู้ร่วมค้า และ/หรือผู้ให้บริการของเรา ซึ่งอาจตั้งอยู่ในต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร) และบุคคลเหล่านั้นอาจส่งข้อมูลการตลาดทางตรงที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการให้แก่ท่าน เราอาจเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของท่านได้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุข้างต้น ท่านอาจจำกัดการประมวลผลข้อมูลของท่าน หรือร้องขอการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลของท่านในเวลาใดก็ได้ ด้วยการส่งการร้องขอดังกล่าวถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราโดยทางอีเมล admin@lalueurskincare.com

หรือโดยทางโทรศัพท์ที่ 02-656-7737 อนึ่ง การสอบถามหรือการร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ควรส่งถึงเราตามวิธีการนี้เช่นกัน

ถ้าท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ โปรดขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน